پاسخ فکر کنیدها و آزمایشهای فصل 8 علوم هشتم

جدول1 (صفحه 53) تولید مثل رشد حرکت تغذیه ویژگی ازدیاد نسل وتنوع موجودات بزرگ شدن تعدادوابعاد سلول تهیه غذا و-مکان زندگی فراهم کردن ماده وانرژی نقش ________________________________________ فعالیت (صفحه 62) مخمر نوعی قارج تکسلولی بوده که در شرایط مناسب به وسیله ی جوانه زدن زیاد می شود . گفت وگو کنید :در هر دو روش هسته دو برابر شده مواد سیتو پلاسم نیز دو برابر می شود در جوانه زدن سلول جدید کوچک بوده ولی در دو نیم شدن سلول ها با هم برابرند. ________________________________________ فعالیت (صفحه 62) نانی را به چهار قسمت مختلف تقسیم کرده یکی را در یخچال دیگری را در جلوی نور سومی را در داخل کمد چهارمی را در کنار حمام قرار می دهیم نانی که در حمام باشد زودتر کپک می زند -عامل گرما – رطوبت – تاریکی وجود دارد و بر عکس نانی که در جلوی نور باشد دیر تر کپک می زند. ________________________________________ گفت و گو کنید (صفحه 64) تولید مثل غیر جنسی هاگ زایی چون با تولید زیاد ی هاگ همراه است در زمان کم تکثیر زیاد است. هیدر با جوانه زدن – بعضی از شقایق دریایی با قطعه قطعه شدن – تک سلولی ها با دو نیم شدن زیاد می شوند ________________________________________ فعالیت (صفحه 65) با قلمه زدن ساقه، برگ، پیوند زدن، خوابانیدن جدا کردن، قطعه قطعه کردن می توانند گیاهان را تکثیر کنند. ________________________________________ گفت و گو کنید (صفحه 66) برای آن که تعداد کوروموزم ثابت بماند تقسیم میتوز نمی تواند این امر ر ا محیا کند با تقسیم میوز چون در گامت تعداد کروموزم نصف می شود با تر کیب شدن گامت ها تعداد کروموزوم ثابت خواهد ماند. ________________________________________ فعالیت (صفحه 66) در مرحله اول برای تشکیل گامت ها تقسیم میوز صورت گرفته وتعداد کروموزم کاهش می یا بد در مرحله ی رشد تقسیم میتوز صورت می گیرد. ________________________________________ گفت و گو کنید (صفحه 67) گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر- ،تعداد بیشتر -عمر کمتر می باشد. ________________________________________ فعالیت (صفحه 67) الف) ماهی ها ودوزیستان گامت ها را در آب رها می شوند ولقاح خارجی است . در دو زیستان وپرندگان وپستانداران لقاح داخلی است. ب) پرندگان وپستانداران از زاده هایشان مراقبت می کنند ولی مراقبت پستانداران کامل تر است پ) چون امکان لقاح کم می شود هم از نظر دمایی –- امکان زنده ماندن در درون بدن بیشتر است از نظر دما –غذا – حفاظت کامل می شود. ________________________________________ فعالیت (صفحه 68) در دو قلوی همسان سلول تخم یکی می باشد که در مراحل اولیه جنینی به دو قسمت شده وجداگانه دو موجود با ژنتیک مشابه رشد می کنند در دو قلوی غیر همسان لقاح توسط دو گامت نر ودو گامت ماده صورت گرفته در نتیجه خصوصیات ژنتیکی متفاوتی خواهند داشت. ________________________________________ فعالیت (صفحه 69) کاسبرگ سبز رنگ ومحافظ گلبرگ می باشد . گلبرگ ها معمولا رنگی به تعداد بیشتر در داخل کاسبرگ قرار دارد. دانه گرده ی گیاهان متفاوت هستند دانه گرده در سرپرچم به نام بساک قرار دارد. گرده دارای دو غشاء دو هسته یکی رویشی ویکی زایشی ودو سیتوپلاسم می باشد. ________________________________________ * مادگی هم در گیاهان متفاوت ودر بعضی دارای خانه هایی می باشد در داخل آن سلول هایی از جمله تخمک که گامت ماده است قرار دارد. ________________________________________ گفت و گو کنید (صفحه 70) در تولید مثل جنسی علاوه بر افزایش تعداد تنوع ژنتیکی بوجود می اید بنابراین در مقابل عوامل مختلف سازگاری بیشتری خواهند داشت. ________________________________________ فعالیت (صفحه 70) گرده افشانی گاهی بوسیله باد صورت می گیرد ولی حشرات کمک زیادی به گرده افشلنی می کنند بدن آن ها دارای کرک می باشند که گرده را جابجا می کنند.
/ 1 نظر / 123 بازدید
حمید حمداله زاده

با سلام از وبلاگ شما بازدید شد بسیار پرمحتوی و ارزشمند می باشد امید است در مسیر خدمت به جامعه اسلامی کوشا و موفق باشید انشاالله حمید حمداله زاده