نمونه سوال از علوم ژایه هفتم فصل 3

بسمه تعالی

نمونه سؤالات فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم

1-    جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

1/1 به ذره های سازنده مواد .................... می گویند .

1/2 گاز متان از دونوع اتم ..................... و ......................  ساخته شده است .

1/3 از میان سه حالت مختلف ماده ........................... تراکم پذیر هستند .

1/4 هرگاه مجموعه ای از اتم های مس در کنار هم قرار گیرند ........................ مس به وجود می آید .

2-    عبارت های درست را با علامت (√) و عبارت نادرست را با علامت (×) مشخص کنید .

2/1همه مواد در طبیعت به سه حالت جامد ، مایع ، گاز دیده می شوند. (   )

2/2میخ آهنی ، فویل آلومینیمی ، زغال و انگشتر طلا همگی رسانای جریان برق هستند . (    )

3-    پاسخ درست را با گذاشتن علامت (×) مشخص کنید

3/1ذره های سازنده کدام یک از مولکول های زیر از یک نوع اتم ساخته شده است ؟

1)    نیتروژن  £         2) آب £  3) متان  £   4)کربن دی اکسید £

3/2 افزایش دما سبب افزایش حجم بیش تر کدام ماده می شود ؟

1)    آب £       2) هیدروژن £           3) آلومینیم £     4) شیشه £

3/3 داشتن شکل ثابت مخصوص کدام یک از موارد زیر است ؟

1)    چوب £    2) اکسیژن £      3) جیوه £    4) هوا £

4-    کاربردهای نمک طعام را بنویسید .

 

 

5-    مفاهیم زیر را تعریف کنید :

5/1 مولکول :

 

5/2عنصر :

         

5/3 ترکیب :

 

6-   

ماده

موارد زیر را در نمودار داده شده قرار دهید

مس – نقره – آب

کاغذ –کربن دی اکسید

گوگرد – کلر

 

                                                                                    

عنصر

ترکیب

                                               

نافلز

فلز

 

 

 

 

 


7-    رضا با استفاده از یک مدار ساده می خواهد رسانا یا نارسانا بودن مواد زیر را مشخص کند .

به نظر شما هر یک از این مواد را در چه قسمتی از جدول قرار می دهد .

رسانا

نارسانا

 

 

 

 

آهن – جیوه – گوگرد – آلومینیم – کربن ( زغال)

 

 

 

 

 

 

8-    اگر یک نمونه گاز را وارد  ظرف کوچک تر ی کنیم چه اتفاقی می افتد ؟

 

 

 

 

 

9-    چرا وقتی دماسنج را روی شعله اجاق بگیریم به سرعت شکسته می شود ؟

 

 

 

 

 

10-                      از مواد به دست آمده از نفت خام 4 مورد را بنویسید .

 

 

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید

سلام.با تشکر .نمونه سوالات بسیار ساده و غیرکاربردی اند