نوع گروه خونی چند جانور

گروه خونی اسب
در اسب ها بیش از 30 نوع گروه خونی وجود دارد که آنها را در 8 سیستم بزرگ تقسیم بندی می کنند این سیستم ها با حروف A, C , D , P , K , Q , U , T نشان داده می شوند . از نظر واکنش های همولیتیک سیستم Q و A مهم هستند در قاطر ها که اختلالات آنتی ژنی بین الاغ نر واسب ماده زیاد است حدود 8 تا 10 درصد کره ها دچار بیماری همولیتیک می شوند .

گروه خونی گوسفند گوسفندان هفت نوع گروه خونی دارند که با A , B , C , D , M , R و X نشان داده می شوند سیستم R مشابه سیستم J در گاوها می باشد سیستم M در انتقال فعال K+ از غشاء گلبول های قرمز نقش دارد پلی مورفیسم در این سیستم منجر به پیدایش گوسفندانی با گلبول های قرمزی می شود که از نظر مقدار پتاسیم تنوع دارند .

گروه خونی بز

آنتی ژن های گروه خونی در بزها مشابه گوسفندان است پنج سیستم گروه خونی مهم در بزها شناسایی شده است که با حروف A , B , C , M و J نشان داده می شوند .


گروه های خونی سگ
سگها حداقل یازده سیستم گروه خونی دارند که عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط یکی از آنها یعنی سیستم A قدرت کافی دارد و از نظر درمانگاهی حائز اهمیت است، حدود 60 درصد سگها دارای گروه خونی A هستند. سیستم Tr و پادگن محلول نظیر r در گوسفند با سیستمO در خوک معادل میباشد. در گذشته گروه خونی سگ ها را با حروف الفبا نشان می دادند . اما امروزه این گروه ها را با شماره هایی که به دنبال کلمه DEA می نویسند, مشخص می کنند . کلمه DEA مخفف Dog Erythrocyte Antigen می باشد....

گروه های خونی گربه
در گربه فقط یک سیستم گروه خونی عمده گزارش گردیده است و آن AB میباشد ولی ممکن است گربه ها دارای گروه خونی B, A و یا A B باشند. گروه خونی 95ـ75 درصد گربه ها A و 25ـ5 درصد آنها B و گروه خونی AB کمتر از یک درصد گزارش شده است. پادگن A در لنفوسیتهای گربه دیده شده است. ضمناً تزریق یک میلی لیتر از خون گربه های با گروه خونی A به گربه های با گروه خونی B موجب شوک، کاهش فشار خون، قطع اعمال تنفسی و توقف حرکات قلب در ظرف چند دقیقه میگردد.

گروه های خونی گاو
گاوها دارای یازده سیستم گروه خونی میباشند که با حروف Z, T, S, M, L, J, F, C, B, A و R نمایش داده میشوند و از بین آنها دو سیستم B و J واجد اهمیت بیشتری هستند. سیستم گروه خونیB در گاوها از کلیه سیستمهای شناخته شده پیچیده تر است. به طوری که دراین سیستم 60 پادگن مختلف برآورد شده است که این پادگنها به صورت دسته های کوچکتری به شکل فنوگروپ به ارث میرسند. با وجود این پیچیدگی تقریباً غیر ممکن است که خون یک گاو دهنده کاملاً مشابه خون گاو گیرنده باشد.
پیچیدگی سیستم B طوری است که در هر گاو به قدر کفایت ترکیب پادگنی متفاوت وجود دارد که بتوان به وسیله آن هر یک از گاوان را مشخص ساخت. طبعاً چنین سیستمی روش ایده آلی برای شناسایی هر یک از دامهای گله بشمار میرود و بسیاری از مراکز دامپروری برای کنترل اصالت گاوهای خریداری شده از آن استفاده میکنند.

/ 0 نظر / 17 بازدید