چند نکته تربیتی در مورد فشار

اگر بخواهیم در یک لحظه روی چند موضوع تمرکز کنیم یا به آن عمل کنیم ،ممکن است به نتیجه نرسیم.ولی وقتی روی موضوع معینی توجه و تمرکز بیش تری  داشته باشیم؛که البته کار سختی هم هست،به نتیجه مطلوبی خواهیم رسید.

هرچه از مساحت ذهن کم تر اشغال شود،از فشار ذهنی کم تری بر خورداریم.


اگر مشکلات گروه فقط بر روی  یک نفر باشد فشار بیش تر است؛ اما اگر مشکلات تقسیم شود فشار حاصل کم تر است.

مشکلا ت زندگی هر چه قدر هم بزرگ باشد،انسان با قلبی بزرگ تر از آن می تواند در مقابل فشار های آن ایستادگی کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید