نمونه سوال از فصل 4 و 9 علوم پایه هفتم

باسمه تعالی

نمونه سوالات علوم پایه اول(هفتم) فصل4و9   گروه 4

1-صحیح یاغلط بودن جملات زیررا مشخص کنید.                                                                              بارم

1/1- هرچه مقدار رس بیشتر باشد سختی مغزمداد بیشترخواهدبود.                                                              1

2/1- برنز مخلوطی ازمس وروی است.

3/1- اگر درهنگام تراکم ابرها سرمای هوا خیلی باشد بارش بصورت برف خواهد بود.

4/1- 75درصد کره زمین راآب فراگرفته است.

2- جاهای خالی رابا کلمات مناسب پر کنید.                                                                                        2

1/2- فولاد زنگ نزن ترکیبی از................. می باشد؟

2/2- مقدار نیرویی که لازم است تایک ماده دراثرکشیدن گسسته یا بریده شود............نام دارد

3/2- زمانی که بستر رودخانه به طورناگهانی دچار اختلال ارتفاع می شود..............ایجاد می گردد.

4/2- هر چه سطح مقطع رود........وسرعت آن........باشد میزان آبدهی آن رود بیشتر است؟

3- گزینه صحیح رابا علامت( ×)مشخص کنید                                                                                    2

1/3- کدام مورد ازویژگی های طلا نمی باشد؟

الف- چکش خواری آن زیاد است                         ب- چگالی آن زیاداست

ج- رسانایی بالایی دارد                                    د- به آسانی زنگ نمی زند

2/3- علت استفاده زیاد شیشه کدام یک ازموارد زیر است؟

الف- سبک بودن              ب- عبور نور               ج- شفاف بودن                د- موارد ب وج

3/3- کدام یک ازموارد زیرازدلایل ایجادسونامی می باشد؟

الف- آتش فشان های زیردریایی                                  ب- گودال اقیانوسی

ج- وزش بادهای شدید                                              د- جریان دریایی

4/3- بخشی از آب کره سطح خشکی ها که به آب های آزاد راه ندارد چه نام دارد؟

الف- دریا               ب- دریاچه                      ج- خلیج                د- رود

                                                                                                       ادامه دارد

                                                                                                                                                 1

4- پاسخ کوتاه دهید.                                                                                                                                               

1/4- نام شیمیایی نمک خوراکی چیست؟

2/4- به مخلوط دویا چند فلز چه می گویند؟

3/4- به پیشروی آب دریا به سمت ساحل چه می گویند؟

4/4- جلبک ضخیمی که کف دریاچه را می پوشاندوباعث خفه شدن گیاهان بستردریاچه می شود چه نام دارد؟

 

5-  خاصیت انعطاف پذیری رابا یک مثال توضیح دهید؟                                                                          1

 

6-رعایت استاندارددرتولید ومصرف مواد چه فوایدی دارد؟                                                                      1

 

7- چهار مورد ازویژگی های مواد را نام ببرید؟                                                                                   1

 

8- چگونه می توانیم سختی الماس وشیشه رابایک آزمایش نشان دهیم؟                                                         1

 

9- دلایل واهمییت دریاچه هاچیست ذکر چهار مورد؟                                                                              2

 

10- یخچال ها چگونه تشکیل می شوند وبر چند نوع هستند؟                                                                   5/1

 

 

11- هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.                                                                                       5/1

الف- مخروط افکنه:

ب- آبتاز یاسونامی:

                                                 طراح سوال:بهمن نژاد افراسیابی دبیردبیرستان بحرالعلوم زیباشهر

/ 0 نظر / 45 بازدید