نمونه سوال ترم اول علوم پایه هشتم

Aنام نام خانوادگی :

نام پدر:

نام کلاس:   

شماره دانش آموز :

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو

دبیرستان نمونه دولتی حاجی بهرامی(دوره اول)

تاریخ آزمون  :   13/10/93

نام درس :  علوم تجربی

مدت زمان :  60 دقیقه

طراح:         احمدی - جلیلی

 

علم و عمل پیوندی نزدیک ذارند

بارم

 

1

به سوالات زیر پاسخ کوتاه  دهید.

1/1- دو صفت ثانویه جنسی در دختران بیان کنید.

2/1 سلولهای گیرنده نور در چشم کدامند؟

3/1 اعصابی که پیام ها را از مراکز عصبی دریافت و به اندامهای حرکتی می رسانند چه نام دارند؟

4/1- ماهیچه توام در کدام قسمت بدن قرار دارد؟

 

2

 

 

 

2

1/2- برای جدا کردن مخلوط های زیر چه روشی پیشنهاد می کنید.

الف- اجزاء شیر...................                      ب- آب و روغن.............................            

2/2- در هر یک از تغییرات شیمیایی زیر نشانه تغییر چیست ؟

الف سوختن کاغذ ................................               ب حل شدن قرص جوشان در آب ................................

3/2- در محلول های زیر حالت فیزیکی محلول را تعیین کنید.

الف - نوشابه.............................                  ب - سکه طلا ..........................

 

 

 

5/1

 

 

 

 

3

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .

1/3- نماد شیمیایی B مربوط به کدام عنصر می باشد .

الف- بریلیوم                                ب- برم                             ج- بور                     د- باریم

 

2/3- کدام مفصل از نوع مفصل ثابت است .

الف- مفصل آرنج                          ب- مفصل بین استخوانهای جمجمه                 ج- مفصل بین انگشتان                   د- مفصل زانو

 

3/3- محل ساخت انسولین ونقش ان در قند خون به ترتیب کدام است .

الف- پانکراس کاهش                     ب- تیرویید کاهش                      ج-پانکراس- افزایش                      د- هیپوفیز افزایش

 

4/3- PH  کدام یک از مواد زیر از 7 بیشتر است .

الف- سرکه                                       ب- جوهر نمک                                     ج-  آب لیمو                                د- شامپو

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

علت هر یک را بیان کنید.(در هنگام اتش سوزی(

الف استفاده از کپسول اتش نشانی ...........................

 ج بستن شیر گاز ................................

 

 

5/

 

 

 

5

 معادله ی  زیر را کامل کنید و واکنش دهنده و فراورده ها را مشخص کنید.

 

                                                گرما و بخار اب و .............                                 .........  +  پارافین

 

 

5/

 

 

 

 

6

در جالی خالی عبارات مناسب بنویسید.

الف- از سوخنن ناخص گاز شهری و زغال گاز سمی ............................... تولید می شود .

ب- پروتون و ......... تقریبا جرم برابر دارند .

ج- تنظیم دستگاههای بدن به دو صورت عصبی و ............انجام می شود .

 

 

75/

 

 

 

 

7

اتم O  16 را در نظر بگیریدو به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف نوع ذره را مشخص کنید. ............................

ب عدد جرمی و عدد اتمی ان ............................  

تعداد الکترون و نوترون ان ..............................

ت رابطه این ذره با O17 چیست؟ .....................................

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

8

نمودار زیر را تفسیر کنید.                                                                                                                                      گرما

 

 

                                                                                                                                                  انحلال پذیری                             اکسیژن

 

 

5/

 

9

عبارتهای زیر را تعریف کنید .

الف- اندام هدف

 

ج- رباط

 

 

 

1

10

جدول مقابل را کامل کنید.

نوع ماهیچه

نوع عمل

 محل در بدن

...................

.....................

دیواره رگهای خونی

اسکلتی

.....................

.............................

 

 

 

 

 

 

 

1

11

در عبارتهای رزیر چند غلط علمی وجود دارد انها را مشخص کرده و صحیح آن را بنویسید.

می دانیم که گوش ما دارای سه بخش است که مهم ترین انها گوش میانی است . خطر عفونت گوش داخلی از بقیه قسمتهای گوش بیشتر است .استخوانچه های گوش داخلی کوچکترین استخوانهای بدن هستند .

 

 

 

75/

12

 ستون A مربوط به غدد درون ریز  و ستون  B مربوط به نقش آنها را در بدن است هر غده را به نقش ان درستون B متصل کنید

                  ستون A                                                         ستون B

                   هیپوفیز                                                                بازجذب کلسیم از ادرار

                  پارا تیروئید                                                           افزایش فشار خون

                   فوق کلیه                                                              تنظیم سوخت و ساز سلولها

                    تیروئید

 

 

 

75/

13

با توجه به شکل به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید .

الف- نام سلول

ب-  قسمتهای خواسته شده را در شکل نام گذاری کنید .

پ- شماره 3 را تعریف کنید

 

 

75/1

 

14

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

1/14- برای استفاده از انرژی ذخیره شده در مواد دو راه را بیان کنید.

 

2/14- استخوانها در بدن وظایف گو ناگونی را بر عهده دارند توضیح دهید که استخوانهادر بدن چه وظایفی دارند.(دو مورد )

 

 

 

 

 

5/1

/ 0 نظر / 79 بازدید